Новини от Елена » Общински съвет

Архив на Общински съвет

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 31.05.2013 г. (петък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК�?ТЕ НАМЕСТН�?Ц�?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 31.05.2013 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива в община Елена за периода 2013-2015 година (изтегли предложение, програма)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на годи�?ните финансови отчети за 2012 година на търговските дружества с общинско участие (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно определяне цена на водата за питейно-битови нужди от общинската водоснабдителна мрежа (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 086074 по КВС на землище с.Средни колиби, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФ�?В 30.05.2013 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ 30.05.2013 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ 30.05.2013 г. от 17.00 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 16.05.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА,
КМЕТСК�?ТЕ НАМЕСТН�?Ц�?

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на тържествено заседание, което ще се проведе на 16.05.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложения относно удостояване със званието „Почетен гражданин на град Елена” (изтегли предложение 1, предложение 2)

Вн.: Кмета на общината

2. Предложение относно удостояване с едностранен плакет (изтегли предложение)

Вн.: Общински съветник

Заседание на ПК „Хуманитарни дейности“ – 15.05.2013 г. от 17.00 часа

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА

Коментари (1)

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 25.04.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25.04.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно отмяна на действащата Наредба за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и приемане на нова Наредба за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (изтегли предложение, проект за наредба)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Елена през 2013 година (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за първоначално залесяване на земеделски земи по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 (изтегли предложение, приложение – запис на заповед)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 (изтегли предложение, приложение – запис на заповед)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасета на линейни обекти – кабел ниско напрежение 20 кV, водопровод и осигуряване на транспортен достъп чрез път с трайна настилка в землището на с.Каменари, собственост на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 кV, в землището на с.Костел, собственост на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 070006 по КВС на с.Бойковци за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 180009 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 180031 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за имот № 212001 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За ниско свободно жилищно застрояване” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 502004 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За кравеферма и фотоволтаична централа” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 502005 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За кравеферма и фотоволтаична централа” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот, частна общинска собственост, в полза на „Буковец“ ЕООД – гр. Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно учредяване на безвъзмездно право на строеж построяване на параклис в с.Баевци (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост за нуждите на Дирекция за социално подпомагане гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР 23.04.2013 г. от 16.00 часа
ПК БФ�?В 23.04.2013 г. от 16.30 часа
ПК ОСЗГ 23.04.2013 г. от 17.00 часа

ПК ХД 24.04.2013 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ 24.04.2013 г. от 16.30 часа

2 коментара

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 04.04.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 04.04.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Наредба за управление на горските територии, собственост на община Елена (изтегли предложение, проект за наредба)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на община Елена (изтегли предложение, допълнение)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно допълване на Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013 година, в част „Описание на обектите, за изграждането, на които е необходимо отчуждаване на частни имоти” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по подприоритет 1.3 на Оперативна програма „Административен капацитет”- „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно поправка на явна фактическа гре�?ка в АОС и обявяване на имот – частна общинска собственост за публична общинска собственост (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на приватизационна оценка, правен анализ и информационен меморандум на недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (земеделска земя в землището на с.Дрента) (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно ползване на дървесина от общински горски територии във връзка със снабдяване на жителите на община Елена, пострадали от природни бедствия и пожари, със строителна дървесина през 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение 1 Кv в землището на гр.Елена, собственост на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно даване на разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за част от имоти №№ 035127, 035128 и 035016 по КВС на землище гр.Елена за определяне на ново конкретно предназначение – „За РУ „Полиция” гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно даване разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за раз�?ирение на Мюсюлманско гробище с.Каменари – Токатлии, местност „Саръ Долай” по КВС на землище с.Каменари (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно даване разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за електрозахранване на имот № 034922 по КВС на землище гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно даване разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за ел.захранване на имот № 056041 по КВС на землище с.Средни колиби (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно даване разре�?ение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за имот № 000511 по КВС на землище с.Марян за определяне на ново конкретно предназначение – „Мемориален комплекс „Каза�?ки кръст” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно допълване на Ре�?ение № 164/18.12.2012 година на Общински съвет – Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно допълване на Ре�?ение № 165/18.12.2012 година на Общински съвет – Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

17. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за административните нужди на Общинска служба „Земеделие” гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост за нуждите на Регионална здравна инспекция и Областна дирекция „Безопасност на храните” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

19. Предложение относно продажба на стояща дървесина на корен (строителна дървесина) във връзка със заявление от Христо Досев Чалъков, пострадал от пожар на 19.03.2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР 02.04.2013 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ 02.04.2013 г. от 16.30 часа

ПК ОСЗГ 03.04.2013 г. от 16.00 часа
ПК БФ�?В 03.04.2013 г. от 16.30 часа

Коментарите са изключени

Общинският съвет в Елена настоява за запазване на сега�?ния режим на ползване на язовир „Йовковци” за любителски риболов

С ре�?ение № 32 от 26.02.2013 г. Общинският съвет в Елена прие декларация в подкрепа искането на риболовците от общината да не бъде забраняван риболова в язовир „Йовковци”.

Местната власт подкрепи справедливото искане на гражданите и риболовците от община Елена да не се налага забрана на риболова във водите на язовир „Йовковци”, за срок от 3 до 5 г., както е намерението на МОСВ видно от публикация във в-к „Борба” от 05.02.2013 година.

Туризмът е съществен поминък на населението от община Елена. Той е пряко зависим от любителския риболов в язовир „Йовковци”. Много собственици от семейни хотели и къщи за селски туризъм ще останат без гости и без препитание в този и без това беден район. Местните любители на въдичарския риболов ще останат без единствения свободен водоем за практикуване на любимия спорт. Пълната забрана на риболова в язовир „Йовковци” ще доведе до отлив на туристите, се казва още в декларацията.

Въдичарите не са основен замърсител на язовира, много често сами се организират в почистването на района около водоема. Според местната власт замърсяването се дължи най-вече на бракониерски набези и занижения контрол от страна на ръководството на язовира. Не са редки случаите на проми�?лен риболов с моторни лодки във водите на язовира се подчертава още в декларацията.

Копие от ре�?ението на ОбС Елена бе�?е изпратено до Президента на Република България, до Народното събрание, до Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите и до Областния управител на Област Велико Търново.

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 26.02.2013 г. (вторник), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.02.2013 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013 година (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2012 г. (изтегли пакет документи)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, �?нвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. (изтегли пакет документи)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена (изтегли предложение, проект за наредба)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно възлагане на определени дейности по управление и стопанисване на общинските горски територии за 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно допълване на Ре�?ение № 4 /24.01.2013 година на Общински съвет – Елена (изтегли предложение)

Вн.:Председател на ОбС

8. Предложение относно откриване процедура по приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел раз�?ирение на Гробищния парк на гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно продажба придаваема част – общинска собственост (изтегли предложение)

Вн.:Кмет на общината

11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно промяна в състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност (изтегли предложение)

Вн.:Председател на ОбС

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател наОбщински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на Постоянните комисии:

ПК МСНУОР – 22.02.2013 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ 22.02.2013 г. от 16.30 часа
ПК „ХД” 22.02.2012 г. от 17.00 часа

ПК ОСЗГ – 25.02.2013 г. от 16.00 часа
ПК БФ�?В 25.02.2013 г. от 16.30 часа

Коментари

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г.

Годи�?ната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост се приема на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Елена.

Основният принцип при управлението и разпореждането с имоти общинска собственост е съобразен с чл. 11, ал. 1 от ЗОС, където законово са регламентирани принципите на нейното управление, а именно: „… в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост се извър�?ва под контрола на Общински съвет – Елена, съгласно разпорежданията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРО�?), приета от Общински съвет – Елена.

Общинската собственост е един от източниците на приходи за общинския бюджет и обезпечава част от общинските дейности. Реализацията на тази цел изисква анализ на състоянието на общинската собственост и възможностите за нейното развитие, както и най-важните проблеми и приоритети, които общината трябва да ре�?и за подобряване на управлението, стопанисването и опазването на собствеността си.

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. (формат .PDF)

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 24.01.2013 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 24.01.2013 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Елена и на неговите комисии за периода 01.07.2012 г.-31.12.2012 година (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно Отчет за изпълнение на ре�?енията на ОбС-Елена от общинска администрация за периода 01.07.2012 г. -31.12.2012 г. (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приема Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2012 година (изтегли предложение, отчет)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно Ликвидация на „Общински имоти-Елена”-ЕООД (изтегли предложение)

Вн.:Председател ПК”БФ�?В”

5. Предложение относно изплащане на допълнително възнаграждение на кмета на община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година (изтегли предложение)

Вн.:Председател на ОбС

6. Предложение относно изплащане на допълнителни възнаграждения на кметовете на кметства в община Елена за постигнати резултати за последното тримесечие на 2012 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно продажба на земеделски земи – общинска собственост, предоставени за ползване въз основа на актовете по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху специализирани автомобили (два броя роторни снегорини) „З�?Л 157”, в полза на „Буковец” ЕООД гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 080022 (част от имот № 080004) по КВС на землище с.Беброво (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – водопровод, попадащ в обхвата на част от имот № 000686 (полски път) по КВС на землище гр.Елена, с дължина на трасето 100 л.м. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имоти №№ 209009, 209016, 209017 и 209018 и обособяване на два нови имот с № № 209045 и 209046 по КВС на землище гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 043071 по КВС на землище с.Майско (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1kV, попадащи в имоти с № № 000523 и 000774 (полски пътища) по КВС на землище гр.Елена и по улица в околовръстния полигон на „Върлевци” (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линейни обекти – водопровод, попадащ в имоти № № 000391 и 086075 (полски пътища) и имот № 000831 (общински път ІV клас за с.Средни колиби) по КВС на землище с.Средни колиби, с дължина на трасето 269,97 л.м. (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имоти № 039054 и 039058 по КВС на землище с.Средни колиби (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

16. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 131033 по КВС на землище с.Буйновци (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

17. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в землището на с.Буйновци, собственост на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

19. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в1 кV в землището на гр.Елена, собственост на община Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА

Заседания на Постоянните комисии:

ПК ОСЗГ – 22.01.2013 г. от 16.00 часа
ПК БФ�?В – 22.01.2013 г. от 16.30 часа

ПК МСНУОР – 23.01.2013 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ – 23.01.2013 г. от 16.30 часа

Коментари

Обществено обсъждане на БЮДЖЕТ 2013

ПОКАНА
за обществено обсъждане

на отчета на бюджета на община Елена за 2012 г.
и проекта на бюджет за 2013 г.

На основание чл.11, ал.6 и чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл.26 от Наредбата за съставянето, изпълнението, отчитането на общинския бюджет и поемането на общински дълг, Община Елена организира обществено обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2012 г. и проекта на бюджет за 2013 г.

Обсъждането ще се проведе на

31 януари 2013 г. (четвъртък) от 14 часа

в Пленарната зала на община Елена

ул. „�?л. Макариополски” №24, западен вход

Общинското ръководство кани гражданите на общината, ръководители на звена от бюджетната сфера, ръководители на фирми, представители на неправителствени организаци, общински съветници, кметове на населени места в общината и медиите да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2013 г. и да направят своите предложения и препоръки за формирането и изразходването на бюджетните средства.

График на работните срещи за обсъждане на отчета за изпълнение на Бюджет 2012 и окончателния проект на Бюджет 2013

Предварителна информация (формат .PPS)

Презентация

Справка за очакваните приходи по Бюджет 2013

Справка за очакваните приходи за 2013 г. по параграфи

Сравнение между приходи и разходи по отчета за Бюджет 2012 и проекта за Бюджет 2013

Проект за инвестиционна програма на община Елена за 2013 г.

Проект за културен календар на община Елена за 2013 г.

Проект за разпределение на субсидията за читалищата в община Елена за 2013 г.

Проект за спортно-туристически календар на община Елена за 2013 г.

Проект за разпределение на субсидиите за спортни клубове и спортно-туристически �?коли в община Елена за 2013 г.

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 18.12.2012 г. (вторник), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 18.12.2012 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно извър�?ване на вътре�?ни компенсирани промени и допълнения в �?нвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Елена (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси на територията на община Елена в частта „такса за ползване на детски градини” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси на територията на община Елена в частта „такса за битови отпадъци” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно одобряване план–сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани с чистотата, сметосъбиране, сметоизвозване, поддръжка на депо за ТБО и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2013 година (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000593 и имот с проектен № 153034 по КВС на землище с.Константин (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 046037 по КВС на землище с.Майско (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 104124 (идентичен с имот № 104212) и имот № 104125 (идентичен с имот № 1042013) по КВС на землище гр.Елена (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно приемане на Декларация за достъпа до спорт във връзка с националната кампания „Достъп до спорт в общините” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

За председател на Общински съвет:

МАГДАЛЕНА БОР�?СОВА,
Заместник-председател на Общински съвет Елена

Заседания на постоянните комисии:

ПК УТКБОЕТ – 17.12.2012 г. от 16.00 часа
ПК БФ�?В – 17.12.2012 г. от 16.30 часа
ПК МСНУОР – 17.12.2012 г. от 17.00 часа
ПК ХД – 17.12.2012 г. от 17.30 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 15.11.2012 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 15.11.2012 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно изработване на Общ устройствен план на община Елена (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни общински обекти с първостепенно значение (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна програма „Административен капацитет” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект „�?зграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството / Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие – Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие” във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400 по КВС на землище с.Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена (изтегли)

Вн.:Председател ОбС

Допълнително внесено: Предложение относно промяна предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на землище с. Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „Рибарник” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА

Заседания на Постоянните комисии:

ПК ОСЗГ – 14.11.2012 г. от 16.00 часа
ПК БФ�?В – 14.11.2012 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ – 14.11.2012 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР – 14.11.2012 г. от 17.30 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 26.10.2012 г. (петък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.10.2012 г. (петък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно актуализиране на бюджета на община Елена за 2012 година.

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно допълване на културния календар на община Елена за 2012 г. с „Празник на еленския бут” и осигуряване на финансиране за провеждането му.

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 223 от Програмата за развитие на селските райони за първоначално залесяване на неземеделски земи.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена.

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция във връзка с авансово плащане по проект за изграждане на защитено жилище в гр.Елена.

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно утвърждаване добив на дървесина, начин на ползване и начални цени за продажба на дървесина от общински горски територии през 2012-2013 година.

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно повторно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (източна колонада).

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване върху движимо имущество, общинска собственост, в полза на „Буковец”ЕООД – гр.Елена.

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена.

Вн.:Председател ОбС

10. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Балкан” ЕООД гр.Елена.

Вн.:Председател ОбС

11. Предложение относно одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 107011 по КВС на землище с.Буйновци

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно отдаване под наем на имот, частна общинска собственост (бив�?а здравна служба в с.Руховци) за лекарски кабинет.

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – частна общинска собственост.

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно промяна състава на Постоянната комисия по „Общинска собственост, земеделие и гори” към Общински съвет Елена.

Вн.: Председател ОбС

15. Предложение относно промяна състава на Постоянната комисия по „Устройство на територията, комунално битово обслужване , екология и транспорт” към Общински съвет Елена.

Вн.: Председател ОбС

16. Предложение относно корекция на Ре�?ение № 109 по Протокол № 9 от заседание на Общински съвет –Елена, проведено на 26.07.2012 година

Вн.: Председател ОбС

17. Предложение относно преобразуване на „пункт за раздаване на храна” в „детска кухня” към Детска ясла – гр.Елена и съответстващата промяна в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена.

Вн.:Кмета на общината

18. Предложение относно именуване на целодневни детски градини в с.Майско и с.Палици.

Вн.: Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР – 24.10.2012 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ – 24.10.2012 г. от 16.30 часа
ПК ХД – 24.10.2012 г от 17.00 часа

ПК БФ�?В – 25.10.2012 г. от 16.00 часа
ПК ОСЗГ – 25.10.2012 г. от 16.30 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 16.08.2012 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16.08.2012 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане на Наредба за престой и паркиране на превозни средства, обслужващи лица с увреждания на територията на община Елена.

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Елена във връзка с внедряването на нов софтуерен продукт.

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно изменения в Наредбата за отдаване под наем на земите от общинския поземлен фонд и земите по чл.19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно информация за текущото изпълнение на бюджета на община Елена за първото �?естмесечие на 2012 година.

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно извър�?ване на вътре�?ни компенсирани промени и допълнения в �?нвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи за 2012 г. на община Елена.

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно приемане на Годи�?ен план за развитие на социалните услуги в община Елена през 2013 година.

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно изменение на действащия регулационен план в кв.25 по плана на гр.Елена и обособяване на два самостоятелни УП�? за имот пл. № 433.

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за изграждане и подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт.

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони за реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения.

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно формиране на слети паралелки за учебната 2012/1013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно формиране на паралелки по изключение под минималния брой ученици за учебната 2012/2013 година и осигуряване на допълнителни средства, извън определените по единните разходни стандарти.

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно съгласие за корекция на имотни граници между имоти с № № 000225 и 035024 по КВС на землище с.Дрента.

Вн.:Кмета на общината

13. Предложение относно разваляне по право на договор за покупко- продажба на недвижим имот № 192004 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по сделката община Елена.

Вн.:Кмета на общината

14. Предложение относно разваляне по право на договор за покупко- продажба на недвижим имот № 192005 по КВС на землище гр.Елена, с купувач по сделката община Елена.

Вн.:Кмета на общината

15. Предложение относно определяне на конкретен размер на месечното възнаграждение на управителя на „МБАЛ „Д-р Димитър Моллов”-Елена” ЕООД.

Вн.: Кмета на общината

16. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Буковец” ЕООД гр.Елена и избор на нов управител на дружеството.

Вн.:Председателя на ОбС

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК МСНУОР – 14.08.2012 г. от 16.00 часа;
ПК ХД – 14.08.2012 г. от 16.30 часа;
ПК УТКБОЕТ – 14.08.2012 г от 17.00 часа

ПК ОСЗГ – 15.08.2012 г. от 16.00 часа;
ПК БФ�?В – 15.08.2012 г. от 16.30 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 26.07.2012 г. (четвъртък), 14:15 ч.

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.07.2012 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за изпълнение на ре�?енията на ОбС Елена от общинска администрация за периода за 07.11.2011 – 30.06.2012 година.

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно даване съгласие за участие на община Елена в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата – 2019”.

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно избор на форма на управление на горските територии, собственост на община Елена и възлагане на определени дейности по управлението на общинските гори за 2012 година.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена , тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в района на с.Палици, с.Дебели рът, с.Марян и гр.Елена).

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (източна колонада).

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (складово помещение).

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно съгласие за корекция на имоти №№ 030100 и 030111 (полски пътища) по КВС на землище с.Палици, собственост на община Елена

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно предварително съгласие за промяна предназначение и полагане на трайна настилка на полски път – имот № 000550 по КВС на землище гр.Елена, собственост на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет
ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФ�?В – 24.07.2012 г. от 16.00 часа;
ПК ОСЗГ – 24.07.2012 г. от 16.30 часа;

ПК МСНУОР – 25.07.2012 г. от 16.00 часа;
ПК ХД – 25.07.2012 г. от 16.30 часа;
ПК УТКБОЕТ – 25.07.2012 г от 17.00 часа

Коментари

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 12.07.2012 г. (четвъртък), 14:15 ч.

ДО
ОБЩ�?НСК�?ТЕ СЪВЕТН�?Ц�?,
КМЕТА НА ОБЩ�?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.07.2012 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 07.11.2012 г.-30.06.2012 г.

Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вн.:Председател ОбС

3. Предложение относно потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение – Църква „Успение Богородично“ – гр. Елена“ с приоритетите на Общински план за развитие 2007-2013 г.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение – Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Константин, община Елена“ с приоритетите на Общински план за развитие 2007 – 2013 г.

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (незастроен имот за жилищни нужди в с Велювци).

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена , тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в района на с Каменари и с Бойковци).

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно продажба на 1/2 идеални части от УП�? II-791, кв.114, ул.“Църковна“ № 2 гр. Елена.

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 062081 по КВС на землище с.�?лаков рът и парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно захранване 1 kV до имота.

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 038008 по КВС на землище с Средни колиби.

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на с.Средни колиби.

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в землище на с Шилковци, собственост на община Елена.

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1 kV в землището на гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

13. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделски земи за трасе на линейни обекти – захранващ водопровод и вън�?но кабелно ел. захранване 1 kV в землището на с Костел.

Вн.: Кмета на общината

ВАЛЕНТ�?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии

ПК ХД – 10.07.2012 г. от 16.00 часа;
ПК МСНУОР – 10.07.2012 г. от 16.30 часа;
ПК УТКБОЕТ – 10.07.2012 г. от 17.00 часа.

ПК БФ�?В – 11.07.2012 г. от 16.00 часа;
ПК ОСЗГ – 11.07.2012 г. от 16.30 часа.

Коментари