Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 26.02.2013 г. (вторник), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 26.02.2013 г. (вторник), 14:15 часа

ДО
ОБЩ?НСК?ТЕ СЪВЕТН?Ц?,
КМЕТА НА ОБЩ?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.02.2013 г. (вторник) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Програма за управление и разпореждане с общинската собственост за 2013 година (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Елена за 2012 г. (изтегли пакет документи)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно приемане бюджета на Община Елена, ?нвестиционната програма за финансиране на капиталовите разходи и извънбюджетните сметки и фондове за 2013 г. (изтегли пакет документи)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена 2013-2015 година (изтегли предложение, проект за програма)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Елена (изтегли предложение, проект за наредба)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно възлагане на определени дейности по управление и стопанисване на общинските горски територии за 2013 година (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно допълване на Ре?ение № 4 /24.01.2013 година на Общински съвет – Елена (изтегли предложение)

Вн.:Председател на ОбС

8. Предложение относно откриване процедура по приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

9. Предложение относно промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с цел раз?ирение на Гробищния парк на гр.Елена (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно продажба придаваема част – общинска собственост (изтегли предложение)

Вн.:Кмет на общината

11. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост (изтегли предложение)

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно промяна в състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност (изтегли предложение)

Вн.:Председател на ОбС

ВАЛЕНТ?Н ГУЦОВ
Председател наОбщински съвет – ЕЛЕНА

Заседания на Постоянните комисии:

ПК МСНУОР – 22.02.2013 г. от 16.00 часа
ПК УТКБОЕТ 22.02.2013 г. от 16.30 часа
ПК „ХД” 22.02.2012 г. от 17.00 часа

ПК ОСЗГ – 25.02.2013 г. от 16.00 часа
ПК БФ?В 25.02.2013 г. от 16.30 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.