Новини от Елена » Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г.

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г.

Годи?ната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост се приема на основание разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет – Елена.

Основният принцип при управлението и разпореждането с имоти общинска собственост е съобразен с чл. 11, ал. 1 от ЗОС, където законово са регламентирани принципите на нейното управление, а именно: „… в интерес на населението в общината, съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин”.

Придобиването, управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост се извър?ва под контрола на Общински съвет – Елена, съгласно разпорежданията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРО?), приета от Общински съвет – Елена.

Общинската собственост е един от източниците на приходи за общинския бюджет и обезпечава част от общинските дейности. Реализацията на тази цел изисква анализ на състоянието на общинската собственост и възможностите за нейното развитие, както и най-важните проблеми и приоритети, които общината трябва да ре?и за подобряване на управлението, стопанисването и опазването на собствеността си.

Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2013 г. (формат .PDF)

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.