Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 15.11.2012 г. (четвъртък), 14:15 часа

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 15.11.2012 г. (четвъртък), 14:15 часа

ДО ОБЩ?НСК?ТЕ СЪВЕТН?Ц?,
КМЕТА НА ОБЩ?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 15.11.2012 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно изработване на Общ устройствен план на община Елена (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Елена през 2012 г. и определяне на допълнителни общински обекти с първостепенно значение (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по оперативна програма „Административен капацитет” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно кандидатстване на община Елена с проектно предложение по мярка 226 от Програмата за развитие на селските райони – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно осигуряване на собствения принос на община Елена към финансирането на проект „?зграждане на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството / Управляващия орган на Оперативна програма регионално развитие – Главна дирекция „Програмиране и регионално развитие” във връзка с авансово плащане по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно обособяване на имот с площ до 3 дка от имот № 000400 по КВС на землище с.Тодювци – земи по чл.19, с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделски земи” за изграждане на място за лагеруване на туристи (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно продажба на ДМА собственост на Общинско дружество „Буковец” ЕООД гр.Елена (изтегли)

Вн.:Председател ОбС

Допълнително внесено: Предложение относно промяна предназначение на имот № 000347 и имот № 109009 по КВС на землище с. Тодювци и определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „Рибарник” (изтегли)

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА

Заседания на Постоянните комисии:

ПК ОСЗГ – 14.11.2012 г. от 16.00 часа
ПК БФ?В – 14.11.2012 г. от 16.30 часа
ПК УТКБОЕТ – 14.11.2012 г. от 17.00 часа
ПК МСНУОР – 14.11.2012 г. от 17.30 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.