Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 26.07.2012 г. (четвъртък), 14:15 ч.

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 26.07.2012 г. (четвъртък), 14:15 ч.

ДО
ОБЩ?НСК?ТЕ СЪВЕТН?Ц?,
КМЕТА НА ОБЩ?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26.07.2012 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за изпълнение на ре?енията на ОбС Елена от общинска администрация за периода за 07.11.2011 – 30.06.2012 година.

Вн.:Кмета на общината

2. Предложение относно даване съгласие за участие на община Елена в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат за европейска столица на културата – 2019”.

Вн.:Кмета на общината

3. Предложение относно избор на форма на управление на горските територии, собственост на община Елена и възлагане на определени дейности по управлението на общинските гори за 2012 година.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена , тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в района на с.Палици, с.Дебели рът, с.Марян и гр.Елена).

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (източна колонада).

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно намаляване на първоначалната тръжна цена на недвижим имот, обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД гр.Елена (складово помещение).

Вн.:Кмета на общината

7. Предложение относно съгласие за корекция на имоти №№ 030100 и 030111 (полски пътища) по КВС на землище с.Палици, собственост на община Елена

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно предварително съгласие за промяна предназначение и полагане на трайна настилка на полски път – имот № 000550 по КВС на землище гр.Елена, собственост на община Елена.

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно издаване Запис на заповед от кмета на община Елена в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция

Вн.:Кмета на общината

ВАЛЕНТ?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет
ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии:

ПК БФ?В – 24.07.2012 г. от 16.00 часа;
ПК ОСЗГ – 24.07.2012 г. от 16.30 часа;

ПК МСНУОР – 25.07.2012 г. от 16.00 часа;
ПК ХД – 25.07.2012 г. от 16.30 часа;
ПК УТКБОЕТ – 25.07.2012 г от 17.00 часа

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.