Новини от Елена » Покана за заседание на Общински съвет Елена – 12.07.2012 г. (четвъртък), 14:15 ч.

Покана за заседание на Общински съвет Елена – 12.07.2012 г. (четвъртък), 14:15 ч.

ДО
ОБЩ?НСК?ТЕ СЪВЕТН?Ц?,
КМЕТА НА ОБЩ?НАТА,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

ПОКАНА

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 12.07.2012 г. (четвъртък) от 14.15 ч. в Малката зала на Община Елена.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Елена и на неговите комисии за периода 07.11.2012 г.-30.06.2012 г.

Вн.:Председател ОбС

2. Предложение относно промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Елена, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Вн.:Председател ОбС

3. Предложение относно потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение – Църква „Успение Богородично“ – гр. Елена“ с приоритетите на Общински план за развитие 2007-2013 г.

Вн.:Кмета на общината

4. Предложение относно потвърждение за съответствие на дейностите по проект „Реконструкция и ремонт на сграда с религиозно значение – Църква „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Константин, община Елена“ с приоритетите на Общински план за развитие 2007 – 2013 г.

Вн.:Кмета на общината

5. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена, тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имот – частна общинска собственост (незастроен имот за жилищни нужди в с Велювци).

Вн.:Кмета на общината

6. Предложение относно утвърждаване на начална тръжна цена , тръжни условия, тръжна документация и комисия за продажба на имоти – частна общинска собственост (земеделски земи в района на с Каменари и с Бойковци).

Вн.: Кмета на общината

7. Предложение относно продажба на 1/2 идеални части от УП? II-791, кв.114, ул.“Църковна“ № 2 гр. Елена.

Вн.:Кмета на общината

8. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 062081 по КВС на землище с.?лаков рът и парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно захранване 1 kV до имота.

Вн.: Кмета на общината

9. Предложение относно одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 038008 по КВС на землище с Средни колиби.

Вн.:Кмета на общината

10. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линеен обект – водопровод в землището на с.Средни колиби.

Вн.:Кмета на общината

11. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и кабел ниско напрежение в землище на с Шилковци, собственост на община Елена.

Вн.:Кмета на общината

12. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл. 29 ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи за трасе на линейни обекти – водопровод и силов кабел 1 kV в землището на гр. Елена.

Вн.: Кмета на общината

13. Предложение относно предварително съгласие по реда на чл.29 ал.1 от Закона за опазване на земеделски земи за трасе на линейни обекти – захранващ водопровод и вън?но кабелно ел. захранване 1 kV в землището на с Костел.

Вн.: Кмета на общината

ВАЛЕНТ?Н ГУЦОВ
Председател на Общински съвет ЕЛЕНА

Заседания на постоянните комисии

ПК ХД – 10.07.2012 г. от 16.00 часа;
ПК МСНУОР – 10.07.2012 г. от 16.30 часа;
ПК УТКБОЕТ – 10.07.2012 г. от 17.00 часа.

ПК БФ?В – 11.07.2012 г. от 16.00 часа;
ПК ОСЗГ – 11.07.2012 г. от 16.30 часа.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.