Новини от Елена » Покана на местните ръководства на политическите партии

Покана на местните ръководства на политическите партии

ДО
МЕСТН?ТЕ РЪКОВОДСТВА НА:
ПП „ГЕРБ”
„КОАЛ?Ц?Я ЗА БЪЛГАР?Я”
ПП „ДПС”
ПП „АТАКА”
„С?НЯТА КОАЛ?Ц?Я”
ПП „НДСВ”

УВАЖАЕМ? ДАМ? ? ГОСПОДА,

В изпълнение на чл. 30, ал. 2 и § 5 т. 3 от Допълнителните разпоредби от ?зборния кодекс и Ре?ение № 30/18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове едновременно с изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г., кметът на община Елена кани на консултация представителите на местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 41-ото Народно събрание и партиите и коалициите от партии, които имат членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени, по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби на ?зборния кодекс, за определяне състав и ръководство на Общинската избирателна комисия.

Консултацията ще се проведе на 03.08.2011г. (сряда) от 14.00 часа в зала 211 на общинската администрация.

На консултацията представителите на политическите партии и коалициите от партии да представят:

1. Писмено предложение за състав на О?К, което съдържа имената на предложените лица, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;

2. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от ре?ение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;

3. Пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

4. Копие от диплом за завър?ено образование или оригинал на уверение за завър?ено вис?е образование от съответното вис?е учебно заведение (в случай, че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на О?К, че отговаря на изискванията на ?зборния кодекс, съгласно приложение към Ре?ение № 30/18.07.2011 г. на Ц?К – Декларация по чл. 16, ал. 2 от ?К.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.