Новини от Елена

Съобщение до участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „?зпълнение на строително – монтажни работи”

СЪОБЩЕН?Е ДО УЧАСТН?Ц?ТЕ

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „?зпълнение на строително – монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, че на 28.06.2011 г. (вторник) в 10:30 часа, в стая 211 на община Елена ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти.

Община Елена – 5070 гр. Елена, ул. „?ларион Макариополски” № 24, на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, УВЕДОМЯВА участниците в процедурата, че на 28.06.2011 г. (вторник) в 10:30 часа, в стая 211 на община Елена ще бъдат отворени и оповестени ценовите оферти.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.