Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-37

Обявление №УТ.01.02-37

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-37

Елена, 22.ІІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-111/21.ІІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Проект за изменение на действащ ЗРП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за парцели VІІІ-237, ІХ „За жил. комплекс” и ХVІІІ „За жил. комплекс” – без изравнени сметки по регулация в кв. 83 по плана на гр. Елена, за поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници, изменение на улична регулация с ОТ 376-343 и обособяване на самостоятелен УП? за имот пл. № 236 – УП? ХХІХ-236 в кв. 83 по плана на гр. Елена.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

1 коментар »

  1. Гого написа:,

    22.03.2011 at 21:27

    Някой случайно да разбра за какво става въпрос?

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.