Новини от Елена

Правят ?ест горски предприятия в страната

На ?ест горски предприятия в страната ще бъде поверена стопанската дейност в държавните гори. Едното ще бъде в Габрово и ще действа на територията на Великотърновска, Габровска, Разградска, Русенска и Силистренска област. Предприятието ще се занимава с всички дейности в държавния горски фонд, включително с лова в държавните ловни райони, с контрола по охраната на горите и дивеча. Самофинансирането ще даде възможност да се заделят достатъчно средства за инвестиции в горска пътна мрежа, която е голям проблем.
Горското предприятие в Габрово е второ по бедност на ресурс след това във Враца, което обхваща областите от Видин до Плевен. В 7-дневен срок ще бъде назначен негов директор. После ще бъде обявен конкурс. Директорът на горското предприятие ще назначава ?ефовете на държавните горски и ловни стопанства.
Новият закон предвижда и в бъдеще да има регионални дирекции по горите като поделения на ?зпълнителната агенция. Те ще бъдат независим контролен орган изцяло на бюджетна издръжка. В тях ще работят горски инспектори с правомощия на полицаи, които ще контролират спазването на закона. Колко ще са горските дирекции в страната и къде ще бъдат седалищата им, ще се уточнява по-нататък. Очаква се редукция на държавните горски и ловни стопанства. ?ма такива поделения на РДГ във Велико Търново с малка горска площ, като това в Свищов например, чиито гори са колкото на един горски участък. Добре е обаче, че се запазват двата държавни горски разсадника край Вардим и Джулюница, каза инж. Николай Николов, директор на РДГ във Велико Търново.
Мораториумът върху вече направените заменки в горите остава, а нови ще се извър?ват само с разре?ение на Министерския съвет. Собствениците на горски масиви ще поемат охраната им, като ще могат да сключат договори за съвместна работа с държавните лесничеи или частни предприемачи. Няма да се допуска намаляване на горските масиви и голите сечи ще бъдат забранени, за да се запази екоравновесието. Бързорастящите гори ще могат да се засаждат върху земеделските земи, които не са удобни за обработка. Така собствениците ще имат възможност да печелят от продажбата на биомаса.
След като в закона е записана забрана на движение на МПС в горите, се предвижда изготвянето на наредба. Вероятно за велосипедистите ще бъдат определени специални трасета.

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.