Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-15

Обявление № УТ.01.02-15

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-15

Елена, 14.ІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-41/03.ІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на поземлен имот № 046035 с начин на трайно ползване „сметище” по КВС на землище с. Майско с ново конкретно предназначение за „Пречиствателна станция за отпадни води” (ПСОВ) с режими на застрояване определени с плана, Парцеларен план за Ел трасе и трасе на довеждащ колектор в рамките на имот № 046034 и заустващ колектор по полски пътища с № № 046106 и 000535.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.