Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-528

Заповед №РД.02.05-528

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-528

Елена, 13.12. 2010 г.

На 08.12.2010г. бе?е проведено заседание на комисията назначена със Заповед № РД.02.05-465/15.11.2010г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: язовир „Опитно поле” с площ от 9,810 дка, съставляващ имот № 001565, в землището на гр. Елена, с ЕКАТТЕ 27190 при граници: имот № 001566 – гора в зем. Земи на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; имот № 000183 – полски път на община Елена; имот № 000603 – полски път на община Елена; имот № 001524 – вътре?на река на държавата – МОСВ и имот № 147026 – пасище мера на Росен Василев Цветков, актуван с АОС – № 176/06.05.1998 г. – публична общинска собственост, вписан в Служба по вписванията на 25.03.2005 г. под № 69, том ІІІ. Комисията е извър?ила класиране на участиците в процедурата като на първо място с най-висока цена е „Б?ОАГРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. „В. Левски” №29, Е?К 200388149.

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 и ал.7 от ЗОС във връзка с § 4 от ПЗР към Закона за сдруженията за напояване, чл. 75 от НРПУРО?, Писмо №07-500 от 01.06.2010г. на Зам.министър на МЗХ, Ре?ение № 92/21.10.2010 г. на Общински съвет – Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-465/15.11.2010 г. на кмета на община Елена.

ОБЯВЯВАМ:

„Б?ОАГРА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. „В. Левски” №29, Е?К 200388149, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Янко Желязков Дуков ЕГН **********, за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 08.12.2010 г., за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на язовир „Опитно поле” с площ от 9,810 дка, съставляващ имот № 001565, в землището на гр. Елена, с ЕКАТТЕ 27190, актуван с АОС – № 176/06.05.1998 г. –с годи?на наемна цена от 2162 /двехиляди сто?естдесет и два/ лв. без ДДС, платими на две равни вноски: 50% от годи?ния наем – до 31май на съответната година и 50% от годи?ния наем до 20 декември на съответната година.

Препис от Заповедта да се връчи на „Б?ОАГРА” ЕООД, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Съгласувал юрист:

/Надя Недялкова/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.