Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-91

Обявление № УТ.01.02-91

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-91

Елена, 1.VІІ.2010 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-236/24.VІ.2010 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 034922 по КВС землище гр. Елена – с начин на трайно ползване „нива”, за определяне на ново конкретно предназначение – за нискоетажно жилищно застрояване.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.