Новини от Елена » Конкурси за две свободни длъжности в община Елена

Конкурси за две свободни длъжности в община Елена

На основание чл.91 ал.1 от Кодекса на труда и Заповед №  РД.02.05-178/24.03.2015г. на кмета на Община Елена

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжностите „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „Гражданска защита и отбранително-мобилизационна подготовка”  в  Дирекция „АПИО” и „ИНСПЕКТОР „Контрол по строителството“ в Дирекция „УТОС“.

1.Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. за длъжността „Младши експерт „Гражданска защита  и отбранително-мобилизационна подготовка“:
•    висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”;
•    професионално направление – „Национална сигурност“
•    трудов и/или служебен стаж по специалността – не се изисква;
•  като предимство се счита: добита допълнителна квалификация, свързана с конкурсната длъжност; компютърна грамотност

1.2. за длъжността „Инспектор „Контрол по строителството“:
•   висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” или средно образование – придобито професионално образование с квалификация по професия в съответната на длъжността професионална област;
•    професионално направление –„Архитектура, геодезия и строителство“ ;
•    трудов и/или служебен стаж по специалността – не се изисква;
•  като предимство се счита: добита допълнителна квалификация, свързана с конкурсната длъжност; компютърна грамотност

2.    Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю
3.    Необходими документи, които следва да бъдат предоставени от кандидатите за участие в конкурса:
–    заявление за участие в конкурса – свободен текст;
–    автобиография;
–    декларация от кандидата, че не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, че не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност, както и че не е „свързано лице” по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с органа, обявяващ конкурса;
–    заверени от кандидата копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
–    заверени от кандидата копия от документи, удостоверяващи продължителността и естеството на трудовия стаж/професионалния опит;
–    други документи – по преценка на кандидата, удостоверяващи изпълнение на изискванията за заемане на длъжността
4.    Документите се подават в стая №204, втори етаж на общинската администрация, при младши експерт „Канцелария и деловодство”, на адрес: гр. Елена – 5070, ул. „Иларион Макариополски”№24 в срок до един месец от публикуването на обявата  в регионален ежедневник и на интернет страницата на общината.
5.    Подаването на заявлението и приложените към него изискуеми документи се извършва лично или чрез пълномощник.
6.    Длъжностните характеристики за длъжностите се предоставят  на кандидатите при подаването на документите в стая №204, втори етаж на общинската администрация, при младши експерт „Канцелария и деловодство”, на адрес: гр. Елена – 5070, ул. „Иларион Макариополски”№24.
7.    Списъците на допуснатите кандидати и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на таблото за обявления в административната сграда на Община Елена и на интернет страницата на общината. За справки и информация: гр. Елена – 5070, ул. „Иларион Макариополски”№24, тел. 06151/62-61, факс 06151/65-10,  e-mail: obshtina@elena.bg


инж. Дилян МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

 

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.